Retour aux chapitres

Retour à la page principale

La Bible en fongbe

Ɖɛhan 136 - Paumes 136
Mi kpa susu nú Mawu Mavɔmavɔ, ɖó é nyɔ́, ɖó xomɛnyínyɔ́ tɔn ɖo te káká sɔ́yi.
136.1 Célébrez le sauveur d’Israël Célébrez le Seigneur, car il est bon – car sa fidélité est pour toujours !

Mi kpa susu nú Mawu Nǔbǐwúkpétɔ́, ɖó xomɛnyínyɔ́ tɔn ɖo te káká sɔ́yi.
136.2 Célébrez le Dieu des dieux – car sa fidélité est pour toujours !

Mi kpa susu nú Aklúnɔ aklúnɔ lɛ́ɛ tɔn, ɖó xomɛnyínyɔ́ tɔn ɖo te káká sɔ́yi.
136.3 Célébrez le Seigneur des seigneurs – car sa fidélité est pour toujours !

É ɖokpónɔ wɛ nɔ́ bló nǔjíwǔ ɖaxó ɖaxó lɛ́ɛ, ɖó xomɛnyínyɔ́ tɔn ɖo te káká sɔ́yi.
136.4 Celui qui seul fait des choses grandes et étonnantes – car sa fidélité est pour toujours !

É wɛ sɔ́ nǔnywɛ́ tɔn dó bló jǐxwé, ɖó xomɛnyínyɔ́ tɔn ɖo te káká sɔ́yi.
136.5 Celui qui fait le ciel avec intelligence – car sa fidélité est pour toujours !

É wɛ vlɔ́n ayǐkúngban ɔ́ sɔ́ nyi sin nukún mɛ; ɖó xomɛnyínyɔ́ tɔn ɖo te káká sɔ́yi.
136.6 Celui qui construit la terre sur les eaux – car sa fidélité est pour toujours !

É wɛ bló nǔ e nɔ ná wěziza ɖo jǐnukúnsin lɛ́ɛ, ɖó xomɛnyínyɔ́ tɔn ɖo te káká sɔ́yi.
136.7 Celui qui fait les grandes lumières, – car sa fidélité est pour toujours ! –

É bló hwe bɔ é nɔ́ kpa acɛ kéze, ɖó xomɛnyínyɔ́ tɔn ɖe káká sɔ́yi;
136.8 le soleil pour dominer sur le jour, – car sa fidélité est pour toujours ! –

bó ɖó sun bɔ éyɛ́ nɔ́ ɖu gǎn zǎn mɛ; ɖó xomɛnyínyɔ́ tɔn ɖe káká sɔ́yi.
136.9 la lune et les étoiles pour dominer sur la nuit – car sa fidélité est pour toujours !

É wɛ hu Ejípunu lɛ́ɛ sín nukɔngbéví lɛ́ɛ; ɖó xomɛnyínyɔ́ tɔn ɖe káká sɔ́yi.
136.10 Celui qui frappe les premiers-nés de l’Egypte, – car sa fidélité est pour toujours ! –

É wɛ ɖe togun tɔn Izlayɛ́li tɔ́n sín yě tɛ́ntin; ɖó xomɛnyínyɔ́ tɔn ɖe káká sɔ́yi.
136.11 qui en fait sortir Israël – car sa fidélité est pour toujours ! –

É wɛ ɖe yě tɔ́n kpó hlɔ̌nhlɔ́n ɖaxó ɖé kpó; ɖó xomɛnyínyɔ́ tɔn ɖo te káká sɔ́yi.
136.12 d’une main forte, d’un bras étendu – car sa fidélité est pour toujours !

É wɛ má Xu Vɔvɔ ɔ́ ɖó we; ɖó xomɛnyínyɔ́ tɔn ɖo te káká sɔ́yi;
136.13 Celui qui coupe en deux la mer des Joncs, – car sa fidélité est pour toujours ! –

bó ɖe togun tɔn Izlayɛ́li tɔ́n sín mɛ; ɖó xomɛnyínyɔ́ tɔn ɖo te káká sɔ́yi mavɔ.
136.14 qui fait passer Israël au milieu d’elle, – car sa fidélité est pour toujours ! –

É ka dɔn Ejípu xɔ́sú ɔ́ kpó ahwangɔnu tɔn kpó dó é mɛ; ɖó xomɛnyínyɔ́ tɔn ɖo te káká sɔ́yi.
136.15 qui se débarrasse du pharaon et de son armée dans la mer des Joncs – car sa fidélité est pour toujours !

É wɛ kplá togun tɔn yi gbětótló mɛ; ɖó xomɛnyínyɔ́ tɔn ɖo te káká sɔ́yi.
136.16 Celui qui conduit son peuple dans le désert – car sa fidélité est pour toujours !

É wɛ hu axɔ́sú ɖaxó ɖaxó lɛ́ɛ; ɖó xomɛnyínyɔ́ tɔn ɖo te káká sɔ́yi.
136.17 Celui qui frappe de grands rois, – car sa fidélité est pour toujours ! –

É wɛ hu axɔ́sú syɛ́nsyɛ́n lɛ́ɛ; ɖó xomɛnyínyɔ́ tɔn ɖo te káká sɔ́yi.
136.18 qui tue des rois magnifiques, – car sa fidélité est pour toujours ! ––

É hu Sihɔ́ni, axɔ́sú Amɔliti lɛ́ɛ tɔn ɔ́, ɖó xomɛnyínyɔ́ tɔn ɖo te káká sɔ́yi;
136.19 Sihôn, roi des Amorites, – car sa fidélité est pour toujours !

bó hu Ɔgu Basáni xɔ́sú ɔ́, ɖó xomɛnyínyɔ́ tɔn ɖo te káká sɔ́yi;
136.20 et Og, roi du Bashân, – car sa fidélité est pour toujours ! –

bó sɔ́ to yětɔn jó bɔ è ɖu gǔ tɔn; ɖó xomɛnyínyɔ́ tɔn ɖo te káká sɔ́yi.
136.21 qui donne leur pays comme patrimoine, – car sa fidélité est pour toujours ! –

É ná to yětɔn mɛsɛntɔ́ tɔn Izlayɛ́li bɔ é ɖu gǔ tɔn; ɖó xomɛnyínyɔ́ tɔn ɖo te káká sɔ́yi.
136.22 comme patrimoine à Israël, son serviteur – car sa fidélité est pour toujours !

É wɛ flín mǐ hwenu e adǎn ɖo mǐ gbo wɛ é; ɖó xomɛnyínyɔ́ tɔn ɖo te káká sɔ́yi.
136.23 Celui qui se souvint de nous quand nous étions abaissés, – car sa fidélité est pour toujours ! –

É hwlɛ́n mì gán ɖo mɛ e ɖo tagba dó nú mǐ wɛ lɛ́ɛ sí, ɖó xomɛnyínyɔ́ tɔn ɖo te káká sɔ́yi.
136.24 qui nous arracha à nos oppresseurs – car sa fidélité est pour toujours !

É wɛ nɔ́ ná nǔɖuɖu mɛ bǐ; ɖó xomɛnyínyɔ́ tɔn ɖo te káká sɔ́yi.
136.25 Celui qui donne du pain à tous – car sa fidélité est pour toujours !

Mi kpa susu nú Mawu e ɖo jǐxwé é; ɖó xomɛnyínyɔ́ tɔn ɖo te káká sɔ́yi. Izlayɛ́li ví lɛ́ɛ jínjɔ́n Babilɔ́nu tɔ tó
136.26 Célébrez le Dieu du ciel, car sa fidélité est pour toujours !