Retour aux chapitres

Retour à la page principale

La Bible en fongbe

Ɖɛhan 133 - Paumes 133
È ɖo kpó fán wɛ xwe Mawu xwé ɖo Jeluzalɛ́mu ɔ́ wɛ è nɔ ji han élɔ́, Davídi sín han wɛ. Nɔví nɔví lɛ́ɛ ɖó gbe kpɔ́ ɔ́, é nɔ́ nyɔ́, é nɔ́ víví mɛ nya!
133.1 Qu’il est bon pour des frères d’habiter ensemble ! Chant des montées. De David. Qu’il est bon, qu’il est beau pour des frères d’habiter ensemble !

É cí ami wǎnɖagbenɔ ɖɔhun, ami wǎnɖagbenɔ e è kɔn dó ta nú Aalɔ́ɔn é ɖɔhun, é sa gbɔn atán tɔn mɛ, é sa káká wá awu tɔn kɔ.
133.2 C’est comme le parfum répandu sur la tête, qui descend sur la barbe, sur la barbe d’Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements.

É cí ahǔn e ja dó Ɛmɔ́ɔ só jí é ɖɔhun, ahǔn e ja dó Ɛmɔ́ɔ só jí, bó sa káká yi Sinyɔ́ɔ só lɛ́ɛ jí é ɖɔhun, ɖó fínɛ́ wɛ Mawu Mavɔmavɔ nɔ ná nyɔ̌ná tɔn mɛ ɖe, é nɔ́ ná gbɛ mɛ káká sɔ́yi káká sá. Mɛsɛntɔ́ Mawu tɔn lɛ́ɛ bǐ ní kpa susu n'i
133.3 C’est comme la rosée de l’Hermon qui descend sur les montagnes de Sion ; car c’est là que le Seigneur assigne la bénédiction, la vie, pour toujours.