Retour aux chapitres

Retour à la page principale

La Bible en fongbe

Ɖɛhan 130 - Paumes 130
È ɖo kpó fán wɛ xwe Mawu xwé ɖo Jeluzalɛ́mu ɔ́ wɛ è nɔ ji han élɔ́. Mawu Mavɔmavɔ, adǎn wɛ ɖo gbigbo mì wɛ bɔ un dán ɖě wa gbɔn, bó ɖo xó sú ylɔ́ we wɛ.
130.1 Depuis les profondeurs... Chant des montées. Depuis les profondeurs je t’invoque, Seigneur !

Aklúnɔ, se xó e sú ylɔ́ we wɛ un ɖe ɔ́! Đǒtó vo e sa nú we wɛ un ɖe ɔ́!
130.2 Seigneur, entends-moi ! Que tes oreilles soient attentives à mes supplications !

Mawu Mavɔmavɔ, ényí a nǎ kpɔ́n dó hwɛ e mǐ nɔ́ hu lɛ́ɛ wú ɔ́, mɛ̌ ká ná gán ɖ'é mɛ?
130.3 Si tu prenais garde aux fautes, Seigneur (Yah), Seigneur, qui pourrait tenir debout ?

Amɔ̌, hwɛsɔ́kɛ ɔ́, hwi gɔ́n wɛ è nɔ mɔ ɖe, énɛ́ wú wɛ è ɖǒ ná ɖó sísí nú we.
130.4 Mais c’est auprès de toi que se trouve le pardon, afin qu’on te craigne.

Mawu Mavɔmavɔ wɛ un ɖo te kpɔ́n, é ɖó nukún wɛ un ɖe kpó ayi ce bǐ kpó, un ɖeji dó xó tɔn wú.
130.5 J’espère le Seigneur, j’espère vraiment ; j’attends sa parole.

Un ɖo te kpɔ́n Aklúnɔ; lě e un ɖo te kpɔ́n ɛ gbɔn ɔ́ syɛ́n hú te e zǎncɔ́tɔ́ nɔ́ nɔ kpɔ́n ayǐhínhɔ́n é.
130.6 Je compte sur le Seigneur plus que les gardes sur le matin, plus que les gardes sur le matin.

Izlayɛ́li, gǎn jɛ Mawu Mavɔmavɔ wú, ɖó Mawu Mavɔmavɔ nyɔ́ xomɛ, lě e é ná bló gbɔn bó hwlɛ́n we gán ɔ́ sukpɔ́ ɖo así tɔn.
130.7 Israël, attends le Seigneur ! Car c’est auprès du Seigneur qu’est la fidélité, et la libération abonde auprès de lui.

Mawu Mavɔmavɔ wɛ ná hwlɛ́n Izlayɛ́li gán ɖo hwɛ tɔn lɛ́ɛ bǐ mɛ.
130.8 C’est lui qui libérera Israël de toutes ses fautes.