Retour aux chapitres

Retour à la page principale

La Bible en fongbe

Ɖɛhan 127 - Paumes 127
È ɖo kpó fán wɛ xwe Mawu xwé ɖo Jeluzalɛ́mu ɔ́ wɛ è nɔ ji han élɔ́. Salomɔ́ɔ sín han wɛ. Mawu Mavɔmavɔ má mɛ xɔ ɖé ǎ ɔ́, tagba yǎyá wɛ xɔmɛtɔ́ lɛ́ɛ nɔ́ jɛ. Mawu Mavɔmavɔ ma nya xɛ ɖo toxo ɖé jí ǎ ɔ́, tagba yǎyá wɛ mɛ e ɖo toxo ɔ́ cɔ́ wɛ lɛ́ɛ ɔ́ nɔ́ jɛ.
127.1 Si le Seigneur ne bâtit la maison... Chant des montées. De Salomon. Si ce n’est le Seigneur qui bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent inutilement ; si ce n’est le Seigneur qui garde la ville, celui qui la garde veille inutilement.

Nǔ yǎyá wa wɛ mi nɔ ɖe, bó nɔ́ fɔ́n zǎn, bó nɔ́ wá mlɔ́ ayǐ zǎn xóxó mɛ; mi nɔ ɖo tagba jɛ wɛ, bó nɔ́ ɖo nǔ e mi ná ɖu é ba wɛ. Lo ɔ́, mɛ e vɛ́ nú Mawu Mavɔmavɔ lɛ́ɛ ɔ́, amlɔ dɔ́ wɛ yědɛɛ nɔ́ ɖe bɔ é nɔ́ ná nǔɖuɖu yě.
127.2 C’est inutilement que vous vous levez tôt, que vous vous couchez tard et que vous mangez le pain de la peine : il en donne autant à son bien-aimé pendant qu’il dort.

Vǐ ɔ́ dɔkun wɛ é nyí bɔ Mawu Mavɔmavɔ dó nú mɛ, vǐ wɛ nyí ajɔ bɔ é nɔ́ ná mɛ.
127.3 Des fils sont un patrimoine du Seigneur, le fruit du ventre maternel est une récompense.

Vǐ súnnu e è ji ɖo wǐnnyáwínnyá mɛ lɛ́ɛ ɔ́ cí gǎ e ahwanfuntɔ́ ɖé hɛn alɔ mɛ ɔ́ ɖɔhun.
127.4 Comme des flèches dans la main d’un vaillant guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse.

Nǔ nyɔ́ nú mɛ e ɖó gǎ mɔ̌hun káká bɔ gǎhɛnnú tɔn gɔ́ é; kɛntɔ́ yětɔn lɛ́ɛ kpó yě kpó kplé ɖo hwɛgun ɔ́, winnyá nɔ́ hu yě ǎ. Nǔ nyɔ́ nú mɛ e nɔ ɖó sísí nú Mawu lɛ́ɛ
127.5 Heureux l’homme qui en a rempli son carquois ! Ils n’auront pas honte, quand ils parleront avec des ennemis à la porte de la ville.