Retour aux chapitres

Retour à la page principale

La Bible en fongbe

Ɖɛhan 123 - Paumes 123
È ɖo kpó fán wɛ xwe Mawu xwé ɖo Jeluzalɛ́mu ɔ́ wɛ è nɔ ji han élɔ́. Un jlɔ́ kɔ bó kpɔ́n we sɛ́ dó, un kpɔ́n hwi mɛ e axɔ́súzinkpo towe ɖo sɛ́xwé ɔ́ sɛ́ dó.
123.1 L’attente des humiliés. Chant des montées. Je lève les yeux vers toi qui habites le ciel.

Kpɔ́n lě e mɛsɛntɔ́ nɔ́ ɖo gǎn tɔn lɔ nu kpɔ́n wɛ gbɔn é! Lě e mɛsɛntɔ́ nyɔ̌nu nɔ́ ɖo gǎn tɔn nyɔ̌nu lɔ nu kpɔ́n wɛ gbɔn é! Mɔ̌ wɛ mǐ ɖo Mawu Mavɔmavɔ, Mawu mǐtɔn kpɔ́n sɛ́ dó wɛ gbɔn, káká jɛ hwenu e é ná nyɔ́ xomɛ dó mǐ wú é.
123.2 Comme les yeux des serviteurs se tournent vers leur maître, et les yeux de la servante vers sa maîtresse, ainsi nos yeux se tournent vers le Seigneur, notre Dieu, jusqu’à ce qu’il nous fasse grâce.

Kú nǔbláwǔ nú mǐ, Mawu Mavɔmavɔ, kú nǔbláwǔ nú mǐ, ɖó è sɔ́ mǐ xo kɔ́ dín.
123.3 Fais-nous grâce, Seigneur, fais-nous grâce ! Car nous sommes par trop rassasiés de mépris ;

Fí e goyítɔ́ lɛ́ɛ ɖɔ slǎmɛ mǐ wú jɛ é kpé, fí e afɔtɛayǐtɔ́ lɛ́ɛ hu tɛ́ nú mǐ yi jɛ é kpé. Ényí Mawu Mavɔmavɔ ma ka ko ɖo mǐ jí ǎ ɔ́...
123.4 nous sommes plus que rassasiés des moqueries des gens satisfaits, du mépris des gens hautains.