Retour aux chapitres

Retour à la page principale

La Bible en fongbe

Ɖɛhan 121 - Paumes 121
È ɖo kpó fán wɛ xwe Mawu xwé ɖo Jeluzalɛ́mu ɔ́ wɛ è nɔ ji han élɔ́. Un ɖo só lɛ́ɛ kpɔ́n sɛ́ dó wɛ: Fítɛ́ alɔdó ná gosín wá nú mì?
121.1 D’où me viendra le secours ? Chant pour les montées. Je lève les yeux vers les montagnes. D’où me viendra le secours ?

Alɔdó ɔ́, Mawu Mavɔmavɔ gɔ́n wɛ é nɔ́ gosín wá nú mì, Mawu e ɖó jǐxwé kpó ayǐkúngban kpó é.
121.2 Le secours me vient du Seigneur, qui fait le ciel et la terre.

É ná lɔn bɔ a nǎ ɖe afɔ nyi do ǎ. Éyɛ́ mɛ e nɔ nya xɛ ɖo jǐ we é nɔ́ dɔ́ amlɔ ǎ.
121.3 Il ne te laissera pas vaciller sur tes jambes ; celui qui te garde ne sommeille pas.

Gbeɖé! Mɛ e nɔ nya xɛ ɖo Izlayɛ́li jí ɔ́, é nɔ́ sa kɔmlɔgɔ́ ǎ, é nɔ́ dɔ́ amlɔ ǎ.
121.4 Non, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël.

Mawu Mavɔmavɔ wɛ nɔ nya xɛ ɖo jǐ we, é wɛ nɔ́ cyɔ́n alɔ jǐ towe, é ɖo akpá towe.
121.5 C’est le Seigneur qui te garde, le Seigneur est ton ombre à ta droite.

Kéze ɔ́, hwe ná wa nǔɖé nú we ǎ, zǎn mɛ ɔ́, sun ná wa nǔɖé nú we ǎ.
121.6 Le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit.

Mawu Mavɔmavɔ ná hɛn we; nǔ ɖěbǔ ná wa we ǎ. É ná hɛn gbɛ towe.
121.7 Le Seigneur te gardera de tout mal, il gardera ta vie ;

Mawu Mavɔmavɔ ná nya xɛ ɖo jǐ we ɖo yiyi towe, kpó wiwa towe kpó mɛ, sín din káká sɔ́yi. Mi byɔ́ fífá nú Jeluzalɛ́mu
121.8 le Seigneur te gardera lorsque tu sortiras et lorsque tu rentreras, dès maintenant et pour toujours.