Retour aux chapitres

Retour à la page principale

La Bible en fongbe

Ɖɛhan 110 - Paumes 110
Davídi sín han. Mawu Mavɔmavɔ ɖɔ nú axɔ́sú sɛ́mɛɖó ce ɖɔ: “Jǐnjɔ́n aɖisí ce xwé fí káká jɛ hwenu e un ná sɔ́ kɛntɔ́ towe lɛ́ɛ dó húzú nǔ e jí a nǎ nɔ́ bɛ́ afɔ ɖó é.”
110.1 Roi et prêtre. De David. Psaume. Déclaration du Seigneur (YHWH) à mon seigneur : Assieds-toi à ma droite, jusqu’à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied !

Mawu Mavɔmavɔ ná vlɔ́n kan nú axɔ́súɖuto towe, Sinyɔ́ɔ wɛ é ná bɛ́ sín; hwɛ ɔ́, a nǎ kpa acɛ nú kɛntɔ́ towe lɛ́ɛ.
110.2 Le Seigneur tendra de Sion le sceptre de ta puissance : domine au milieu de tes ennemis !

Gbe e gbe a nǎ sɔ́ ahwannú bó xwe ahwan ɔ́, ahwanfuntɔ́ akowunká kɛ́ɖɛ́ wɛ ná kplá we yi. Dɔ̌nkpɛvú towe lɛ́ɛ ná sɛ kplé dó wǔ we, ɖo só mímɛ́ ɔ́ jí, ahǔn e nɔ́ ja ayǐtéhɔ̌nnu é ɖɔhun.
110.3 A toi le principat, au jour de ta puissance ; dans l’éclat de la sainteté, du sein de l’aurore, comme la rosée je t’ai donné le jour.

Mawu Mavɔmavɔ wɛ ɖɔ bó xwlé nǔ dó é jí, é sɔ́ ná húzú gbeɖé ǎ, é ɖɔ: “Vɔ̌sánú-xwlémawutɔ́ wɛ a nyǐ káká sɔ́yi mavɔ mavɔ, Mɛlukisedɛ́ki ɖɔhun.”
110.4 Le Seigneur l’a juré, il ne le regrettera pas : Tu es prêtre pour toujours, à la manière de Malki-Tsédeq.

Aklúnɔ ɖo akpá towe. Gbe e gbe é ná sin xomɛ ɔ́, é ná gblé gbɛ dó nú axɔ́sú lɛ́ɛ.
110.5 Le Seigneur est à ta droite, il écrase des rois au jour de sa colère.

É ɖo hwɛ ɖó nú akɔta lɛ́ɛ wɛ, cyɔ kpé fí bǐ, é gblé gbɛ dó nú gǎn lɛ́ɛ gbɔn ayǐkúngban ɔ́ bǐ jí.
110.6 Il exerce le jugement parmi les nations : tout est plein de cadavres ; il écrase le chef d’un vaste pays.

Axɔ́sú ɔ́ ɖo ali jí ɔ́, é nɔ́ nu sin ɖo tɔsisa nu bɔ é nɔ kpé e. Énɛ́ ɔ́ gúdo ɔ́, é nɔ́ zé ta. È nǐ flín nǔjíwǔ e Mawu bló lɛ́ɛ
110.7 En chemin il boit au torrent : c’est pourquoi il relève la tête.