Retour aux chapitres

Retour à la page principale

La Bible en fongbe

Ɖɛhan 93 - Paumes 93
Mawu Mavɔmavɔ wɛ nyí axɔ́sú
93.1 C’est le Seigneur qui est roi ! C’est le Seigneur (YHWH) qui est roi ! Il est revêtu de majesté ; le Seigneur est revêtu, il se ceint de force, aussi le monde est ferme, il ne vacille pas.

Mawu Mavɔmavɔ wɛ nyí axɔ́sú, susu wɛ nyí avɔ bɔ é nyi kɔ; é cyɔ́n susu avɔ ɖɔhun, hlɔ̌nhlɔ́n nyí gǒjíblánú bɔ é sin. É sɔ́ ayǐkúngban ɔ́ jínjɔ́n ayǐ bɔ é dó ɖɔ do ganjí; é ná dán wǔ ǎ.
93.2 Ton trône est établi dès les temps anciens ; depuis toujours tu es.

Mawu Mavɔmavɔ, axɔ́súɖuɖu towe ɖo te din ɔ́, é nyí mɛɖé hwenu xó ǎ; Mawu Mavɔmavɔ, sín do ɔ́, hwi wɛ tíin.
93.3 Les fleuves élèvent, Seigneur ! Les fleuves élèvent leur voix, les fleuves élèvent leur grondement.

Mawu Mavɔmavɔ, tɔ lɛ́ɛ nɔ́ sí te; tɔ lɛ́ɛ nɔ́ sí te kpó adǎn kpó; tɔ lɛ́ɛ nɔ́ sí te kpó zǐngídi kpó;
93.4 Plus que le bruit des grandes eaux, des flots magnifiques de la mer, le Seigneur est magnifique, dans la hauteur.

lo ɔ́, hwɛ Mawu Mavɔmavɔ ɔ́, a hú hlɔ̌nhlɔ́n nǔ bǐ, a ɖo jǐ aga dɔ̌n bó hú hlɔ̌nhlɔ́n adǎn e jí tɔ lɛ́ɛ nɔ́ ɖe é; a hú hlɔ̌nhlɔ́n aslɔkɛ́ e nɔ́ sí te ɖo xu jí lɛ́ɛ bǐ.
93.5 Tes préceptes sont tout à fait sûrs ; la sainteté convient à ta maison, Seigneur, pour la longueur des jours !

Mawu Mavɔmavɔ, sɛ́n e a dǒ lɛ́ɛ bǐ wɛ nyí sɛ́n jɔ sɛ́n. É jɛ xá bɔ xwé towe ná nyí nǔ mímɛ́ káká sɔ́yi. Mawu wɛ nɔ ba hlɔn
93.5 Tes préceptes sont tout à fait sûrs ; la sainteté convient à ta maison, Seigneur, pour la longueur des jours !