Retour aux chapitres

Retour à la page principale

La Bible en fongbe

Ɖɛhan 53 - Paumes 53
Hanjigbɛ́gán ɔ́ sín hanjiwéma mɛ wɛ han élɔ́ ɖe. È sɔ́ xó lómílómí dó han mɛ; Davídi sín han wɛ. È nɔ ji dó han e è nɔ ylɔ́ ɖɔ “Mahalati” ɔ́ sín hangbe mɛ. Xlonɔ lɛ́ɛ nɔ́ ɖɔ dó ayi mɛ ɖɔ: “Mawu ɖě tíin ǎ.” Yě gblé, bó ja dɔn dě ɖɔhun; zǐnzán yětɔn gbɛ́ hɛn, mɛ ɖé ɖo yě mɛ bó nɔ́ wa nǔ ɖagbe ǎ.
53.1 Au chef des chantres. Sur la flûte. Cantique de David. L'insensé dit en son cœur: Il n'y a point de Dieu ! Ils se sont corrompus, ils ont commis des iniquités abominables ; Il n'en est aucun qui fasse le bien.

Mawu ka ɖo jǐxwé dɔ̌n, bó nɔ́ kpɔ́n gbɛtɔ́ lɛ́ɛ sɛ́ dó; é nɔ́ kpɔ́n ɖɔ nǔnywɛ́tɔ́ ɖé ka ɖo yě mɛ, bó ɖo émí ba wɛ a jí.
53.2 Dieu, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme, Pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, Qui cherche Dieu.

Gbɛtɔ́ lɛ́ɛ bǐ gosín ali ɖagbe ɔ́ jí ɖó kpɔ́, yě bǐ wɛ húzú nǔ gbɛ́hɛn. Mɛ ɖěbǔ tíin bó nɔ́ wa ɖagbe ǎ, mɛ ɖokpó géé lě tíin ǎ.
53.3 Tous sont égarés, tous sont pervertis ; Il n'en est aucun qui fasse le bien, Pas même un seul.

Mawu ɖɔ: “Mɛ e nɔ wa nǔ nyanya lɛ́ɛ bǐ jɛ́n ɖo manywɛ́ mɛ a? Yě nɔ́ ɖo togun ce wɔ ɖu wɛ; nǔɖuɖu yětɔn nɛ́. Yě nɔ́ ylɔ́ mì ǎ.”
53.4 Ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens ? Ils dévorent mon peuple, ils le prennent pour nourriture ; Ils n'invoquent point Dieu.

Xɛsi ɖaxó ɖé ná jɛ yě jí, bɔ yě ná nɔ́ sísɔ́, có xɛsi nú ɖé ká ná gbo yě ǎ. Yě mɛ e nɔ kplé dó wǔ we, bó ná wa nǔ xá we lɛ́ɛ ɔ́, Mawu ná fúnfún xú yětɔn; yě ná ɖu winnyá, ɖó Mawu jó yě dó.
53.5 Alors ils trembleront d'épouvante, Sans qu'il y ait sujet d'épouvante ; Dieu dispersera les os de ceux qui campent contre toi ; Tu les confondras, car Dieu les a rejetés.

É jló mì tawun ɖɔ hwlɛngán ní gosín Sinyɔ́ɔ wá nú Izlayɛ́li. Mawu ná lɛ́ fɔ́n togun tɔn sí te. É ná víví nú Jakɔ́bu ví lɛ́ɛ kpɔ́n! Izlayɛ́li ví lɛ́ɛ ná j'awǎ kpɔ́n!
53.6 Oh ! qui fera partir de Sion la délivrance d'Israël ? Quand Dieu ramènera les captifs de son peuple, Jacob sera dans l'allégresse, Israël se réjouira.