Retour aux chapitres

Retour à la page principale

La Bible en fongbe

Ɖɛhan 51 - Paumes 51
Hanjigbɛ́gán ɔ́ sín hanjiwéma mɛ wɛ han élɔ́ ɖe. Davídi sín han wɛ. 2Hwenu e Davídi ɖó xó xá Bɛtisabe Ulíi sín asi, bɔ Mawu sɛ́ gbeyíɖɔ tɔn Natáan dó gɔ̌n tɔn é wú wɛ han élɔ́ ɖɔ xó dó. Mawu ce, kú nǔbláwǔ ce, ɖó a nyɔ̌ xomɛ sɔ mɔ̌. Kpɔ́n dó nǔbláwǔkúnúmɛ towe ma ɖó jlɛ̌ ɔ́ wú, bó súnsún nǔ e un dó sin lɛ́ɛ.
51.1 Au chef des chantres. Psaume de David. Lorsque Nathan, le prophète, vint à lui, après que David fut allé vers Bath Schéba. O Dieu ! aie pitié de moi dans ta bonté ; Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions ;

Lɛ nǔ e un wa nyi do lɛ́ɛ bǐ sín kɔ nú mì, slá wǔ nú mì bónú hwɛ e un hu ɔ́ ná gosín kɔ ce.
51.2 Lave-moi complètement de mon iniquité, Et purifie-moi de mon péché.

Đó un yí nǔ e un wa nyi do lɛ́ɛ bǐ gbe, bɔ hwɛ e un hu ɔ́ ɖo nukɔn ce hwebǐnu.
51.3 Car je reconnais mes transgressions, Et mon péché est constamment devant moi.

Hwi ɖokpónɔ géé wɛ un hu hwɛ dó, un wa nǔ e ma nyɔ́ nukún towe mɛ ǎ lɛ́ɛ; a na bo ɖó hwɛ ɖěbǔ nú mì hǔn, hwɛ towe jɔ; mɛɖé ná mɔ hwɛ nú we ǎ.
51.4 J'ai péché contre toi seul, Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, En sorte que tu seras juste dans ta sentence, Sans reproche dans ton jugement.

Sín hwenu e è ji mì ɔ́ wɛ hwɛhuhu sín alɔxwixwí kó ɖo wǔ ce, bó ɖo wǔ ce sín nɔ ce xomɛ. Ée è dǒ xo ce é jɛ́n hwɛhuhu tɔ́ dó wǔ ce.
51.5 Voici, je suis né dans l'iniquité, Et ma mère m'a conçu dans le péché.

Gbɛtɔ́ ɖó sísí nú nǔgbó ɖo ayi mɛ ɔ́, xomɛ nɔ hun we. Blǒ bónú má mɔ nǔ jɛ nǔnywɛ́ towe wú ɖo ayi ce mɛ.
51.6 Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur : Fais donc pénétrer la sagesse au dedans de moi !

Zě izɔ́puma dó slá wǔ nú mì, énɛ́ ɔ́, un ná húzú mɛ mímɛ́. Lɛ wǔ nú mì, énɛ́ ɔ́, un ná wé, bó wé hú kɛ́njí.
51.7 Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur; Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige.

Đɔ nú mì ɖɔ émí sɔ́ hwɛ kɛ mì, énɛ́ ɔ́, xomɛ ná hun mì bó ná túnflá, bɔ xú e a cɛ́ dó lanmɛ nú mì lɛ́ɛ lɔ ná ɖú we.
51.8 Annonce-moi l'allégresse et la joie, Et les os que tu as brisés se réjouiront.

Đe nukún sín hwɛ e un hu lɛ́ɛ wú, súnsún nǔ e un wa nyi do lɛ́ɛ bǐ síin.
51.9 Détourne ton regard de mes péchés, Efface toutes mes iniquités.

Mawu ce, sɔ́ ayi mímɛ́ dó xomɛ nú mì; lɛ̌ vɔ́ ayixa ce bló ɖó, bónú ayixa ce ní lí dǒ ganjí.
51.10 O Dieu ! crée en moi un cœur pur, Renouvelle en moi un esprit bien disposé.

Ma zé mì nyi gbě, bónú un nɔ zɔ nú we ó. Ma ɖe Yɛsinsɛn towe sín jǐ ce ó.
51.11 Ne me rejette pas loin de ta face, Ne me retire pas ton esprit saint.

Nǎ awǎjijɛ mì ɖó hwlɛ̌n e a hwlɛ̌n mì gán é wú. Sɔ́ ayixa e nɔ ɖɔ bó nɔ́ bló ɖ'é jí é dó xomɛ nú mì.
51.12 Rends-moi la joie de ton salut, Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne !

Yě mɛ e nɔ fɔ́n gǔ dó jǐ towe lɛ́ɛ ɔ́, un nǎ xlɛ́ ali towe yě. Énɛ́ ɔ́, hwɛhutɔ́ lɛ́ɛ ná lɛ́ kɔ wá gɔ̌n towe.
51.13 J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, Et les pécheurs reviendront à toi.

Mawu mɛhwlɛ́ngántɔ́ ce, un kɔn kanjɔ kɔn nyi ayǐ; hwlɛ̌n mì ɖ'é mɛ, bónú má sú xó bó ɖɔ nú mɛ bǐ ɖɔ a hwlɛ̌n mì.
51.14 O Dieu, Dieu de mon salut ! délivre-moi du sang versé, Et ma langue célébrera ta miséricorde.

Aklúnɔ, hun ɖɛ̌ nú mì, bónú má sɔ́ nu ce dó kpa susu nú we.
51.15 Seigneur ! ouvre mes lèvres, Et ma bouche publiera ta louange.

A ba vɔ̌ ǎ, nú vɔ̌ wɛ a ko nɔ ba ɔ́, un ná kó xwlé vɔ̌sánú we; un na bo sá vɔ̌ e è nɔ dó zo ɔ́ nú we ɔ́, a ba ǎ.
51.16 Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert; Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes.

Mawu ce, vɔ̌ e nɔ́ nyɔ́ nukún towe mɛ ɔ́ wɛ nyí ɖɔ hwɛ e è hu lɛ́ɛ ní vɛ́ nú mɛ ɖo ayixa mɛ. A nɔ gbɛ́ wǎn nú mɛ e hwɛ tɔn lɛ́ɛ vɛ́ n'i tlílí ɖo ayi mɛ bɔ wǔ kú ɔ́ ǎ.
51.17 Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé : O Dieu ! tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit.

Nyɔ̌ xomɛ dó Sinyɔ́ɔ wú, bó kɔn nyɔ̌ná dó jǐ tɔn. Lɛ̌ vɔ́ Jeluzalɛ́mu sín dǒ lɛ́ɛ mɛ.
51.18 Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion, Bâtis les murs de Jérusalem !

Hwe énɛ́ ɔ́ nu lo ɔ́, nú è xwlé vɔ̌sánú e sɔgbe ɔ́ we ɔ́, a nǎ yí, bó ná yí vɔ̌ e è nɔ dó zo lɛ́ɛ. Énɛ́ ɔ́, è nǎ nɔ́ zé nyibúsú dó sá vɔ̌ nú we ɖo vɔ̌sákpe towe jí.
51.19 Alors tu agréeras des sacrifices de justice, Des holocaustes et des victimes tout entières ; Alors on offrira des taureaux sur ton autel.