Retour aux chapitres

Retour à la page principale

La Bible en fongbe

Ɖɛhan 29 - Paumes 29
Davídi sín han. Wɛnsagun Mawu Mavɔmavɔ tɔn e ɖo jǐxwé lɛ́ɛ mi. Wɛnsagun Mawu Mavɔmavɔ tɔn e ɖo jǐxwé lɛ́ɛ mi: è hɛn ɔ́, è nǎ lɛ́ tínmɛ ɖɔ: Nǔmɛsɛn lɛ́ɛ mi. Hǔn, é ɖo ɖiɖe xlɛ́ wɛ ɖɔ è ɖɔ nú vodún lɛ́ɛ ɖɔ yě ní tunwun ɖɔ Mawu nǔgbó ɔ́ wɛ hú gǎn nǔ bǐ., mi wá sɔ́ Mawu Mavɔmavɔ su; mi wá kpa susu nú Mawu Mavɔmavɔ, mi wá kpa hlɔ̌nhlɔ́n tɔn.
29.1 Psaume de David. Fils de Dieu, rendez à l'Éternel, Rendez à l'Éternel gloire et honneur !

Mi kpa susu e jɛ xá nyǐkɔ tɔn é n'i. Mi ɖe kɔ́ n'i kpó acɔ́ɖónú sinsɛn tɔn lɛ́ɛ kpó.
29.2 Rendez à l'Éternel gloire pour son nom! Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés !

Mawu Mavɔmavɔ nɔ dó gbe ɖo sin jí. Mawu susunɔ ɔ́ nɔ́ dó gbe. Mawu Mavɔmavɔ ɖo sin ɖaxó jí.
29.3 La voix de l'Éternel retentit sur les eaux, Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre ; L'Éternel est sur les grandes eaux.

Mawu Mavɔmavɔ dó gbe kpó hlɔ̌nhlɔ́n kpó, Mawu Mavɔmavɔ dó gbe kpó acɛkpikpa kpó.
29.4 La voix de l'Éternel est puissante, La voix de l'Éternel est majestueuse.

Mawu Mavɔmavɔ dó gbe, bɔ sɛ́dlutín lɛ́ɛ gba hánnyá, sɛ́dlutín Libáan tɔn lɛ́ɛ gba hánnyá.
29.5 La voix de l'Éternel brise les cèdres ; L'Éternel brise les cèdres du Liban,

Libáan só lɛ́ɛ nɔ́ lɔ́n nyibúví ɖɔhun, Ɛmɔ́ɔ só ɔ́ nɔ́ lɔ́n agbo wínnyáwínnyá ɖɔhun.
29.6 Il les fait bondir comme des veaux, Et le Liban et le Sirion comme de jeunes buffles.

Mawu Mavɔmavɔ dó gbe bɔ myɔ xɔ hiwun.
29.7 La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu.

Mawu Mavɔmavɔ dó gbe bɔ gbětótló húnhún, Mawu Mavɔmavɔ húnhún gbětótló Kadɛ́ci tɔn.
29.8 La voix de l'Éternel fait trembler le désert ; L'Éternel fait trembler le désert de Kadès.

Mawu Mavɔmavɔ dó gbe bɔ zungbɔ́ lɛ́ɛ ji vǐ. É dó gbe bɔ zungbó lɛ́ɛ lúnlún ama. Nǔ e kó ɖo Mawu Mavɔmavɔ sín hɔnmɛ lɛ́ɛ bǐ nɔ́ sú xó ɖɔ: “Susu nú Mawu!”
29.9 La voix de l'Éternel fait enfanter les biches, Elle dépouille les forêts. Dans son palais tout s'écrie : Gloire !

Mawu Mavɔmavɔ ɖo axɔ́súzinkpo tɔn jí hwenu e tɔ gba gbɛ ɔ́ é; Mawu Mavɔmavɔ ná ɖu axɔ́sú káká sɔ́yi.
29.10 L'Éternel était sur son trône lors du déluge ; L'Éternel sur son trône règne éternellement.

Mawu Mavɔmavɔ ná ná hlɔ̌nhlɔ́n togun tɔn; Mawu Mavɔmavɔ ná xo ɖɛ dó jǐ tɔn bɔ é ná vo.
29.11 L'Éternel donne la force à son peuple ; L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux.