Retour aux chapitres

Retour à la page principale

La Bible en fongbe

Ɖɛhan 21 - Paumes 21
Hanjigbɛ́gán ɔ́ sín hanjiwéma mɛ wɛ han élɔ́ ɖe. Davídi sín han wɛ. Mawu Mavɔmavɔ, axɔ́sú ɔ́ ɖo awǎ jɛ wɛ, ɖó hlɔ̌nhlɔ́n towe wú. Alɔ e a nɔ gɔ́ n'i ɔ́ nɔ víví n'i tawun.
21.1 Au chef des chantres. Psaume de David. Éternel ! le roi se réjouit de ta protection puissante. Oh ! comme ton secours le remplit d'allégresse !

A nǎ ɛ nǔ e jló e é; nǔ e é byɔ́ we ɔ́, a tɛ ɛ ǎ, Agbɔ̌n
21.2 Tu lui as donné ce que désirait son coeur, Et tu n'as pas refusé ce que demandaient ses lèvres.-Pause.

ɖó nyɔ̌ná ɖagbe ɖagbe sín agban wɛ a nɔ dó wá n'i.  A xwe siká akú gbákún n'i.
21.3 Car tu l'as prévenu par les bénédictions de ta grâce, Tu as mis sur sa tête une couronne d'or pur.

É byɔ́ gbɛ we bɔ a nǎ ɛ; bɔ é ná nɔ gbɛ káká yi káká sá.
21.4 Il te demandait la vie, tu la lui as donnée, Une vie longue pour toujours et à perpétuité.

Alɔ e a dǒ e ɔ́ zɔ́n bɔ é xɔ susu bɔ é vɛ́ jlɛ́. A sɔ́ ɛ axɔ́sú ɖaxó; a ɖǒ wi ta n'i.
21.5 Sa gloire est grande à cause de ton secours ; Tu places sur lui l'éclat et la magnificence.

A sɔ́ ɛ bó xo ɖɛ towe tɛgbɛ tɔn dó jǐ tɔn bɔ é nyí nǔnyɔ́nánɔ. A nǎ ɛ awǎjijɛ ma ɖó jlɛ̌ bɔ nǔ vɔ ɖ'é wú ɖo gɔ̌n towe.
21.6 Tu le rends à jamais un objet de bénédictions, Tu le combles de joie devant ta face.

Axɔ́sú ɔ́ ɖeji dó Mawu Mavɔmavɔ wú, bɔ gbɔn xomɛnyínyɔ́ Mawu Ajalɔ̌nlɔn ɔ́ tɔn mɛ ɔ́, nǔɖé nɔ́ sɛ tɛn n'i ǎ.
21.7 Le roi se confie en l'Éternel ; Et, par la bonté du Très Haut, il ne chancelle pas.

Alɔ towe ná jɛ kɛntɔ́ towe lɛ́ɛ wú. Đisí lɔ towe ná jɛ mɛ e gbɛ́ wǎn nú we lɛ́ɛ wú.
21.8 Ta main trouvera tous tes ennemis, Ta droite trouvera ceux qui te haïssent.

Gbe e gbe a nǎ ɖe hwiɖée xlɛ́ ɔ́, a nǎ sɔ́ yě dó húzú myɔkpó. Mawu Mavɔmavɔ ná wa nǔ xá yě ɖo xomɛsin tɔn mɛ, bɔ yě bǐ ná ji kɛn ɖo myɔ mɛ.
21.9 Tu les rendras tels qu'une fournaise ardente, Le jour où tu te montreras ; L'Éternel les anéantira dans sa colère, Et le feu les dévorera.

A nǎ vɔ donu yětɔn sín ayǐkúngban ɔ́ jí, bó ná sú vǐ yětɔn lɛ́ɛ kún dó sín gbɛtɔ́ lɛ́ɛ tɛ́ntin.
21.10 Tu feras disparaître leur postérité de la terre, Et leur race du milieu des fils de l'homme.

Nú yě lɛ̌n ná wa nǔ nyanya xá we ɔ́, nú yě tunwun ɖɔ émí ná xo dǎka wǔ we ɔ́, yě ná kpé wú ǎ.
21.11 Ils ont projeté du mal contre toi, Ils ont conçu de mauvais desseins, mais ils seront impuissants.

Đó a nǎ lɛ́ kɔ nú yě, bɔ yě ná hɔn ɖo nukɔn towe, bɔ a nǎ da gǎ towe dó yě.
21.12 Car tu leur feras tourner le dos, Et avec ton arc tu tireras sur eux.

Mawu Mavɔmavɔ! Sí te! Sí te kpó hlɔ̌nhlɔ́n towe kpó, mǐ jló ná ji han mlá we, mǐ nǎ ɖɔ xó lómílómí.
21.13 Lève-toi, Éternel, avec ta force ! Nous voulons chanter, célébrer ta puissance.