Retour aux chapitres

Retour à la page principale

La Bible en fongbe

Ɖɛhan 20 - Paumes 20
Hanjigbɛ́gán ɔ́ sín hanjiwéma mɛ wɛ han élɔ́ ɖe. Davídi sín han wɛ.
20.1 Au chef des chantres. Psaume de David.

Hwenu e adǎn ná ɖo gbigbo we wɛ ɔ́, Mawu Mavɔmavɔ ní yí ɖɛ towe; Mawu Jakɔ́bu tɔn ɖésú ní cyɔ́n alɔ jǐ towe.
20.1 Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse, Que le nom du Dieu de Jacob te protège !

É ní nɔ tɛn mímɛ́ tɔn mɛ dɔ̌n, bó sɛ́ alɔgɔ́ dó! É ní nɔ Sinyɔ́ɔ bó dó alɔ we!
20.3 Que du sanctuaire il t'envoie du secours, Que de Sion il te soutienne !

É ní flín nǔ e a nǎ ɛ lɛ́ɛ bǐ, bó yí vɔ̌ e a nɔ dó zo lɛ́ɛ. Agbɔ̌n
20.4 Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes, Et qu'il agrée tes holocaustes ! -Pause.

É ní ná nǔ e jló we lɛ́ɛ we, bó bló bónú nǔ e a lin ná wa lɛ́ɛ bǐ ní nyí wiwa.
20.5 Qu'il te donne ce que ton cœur désire, Et qu'il accomplisse tous tes desseins !

Mǐ nǎ kpa awǒbóbó ɖó alɔ e é dó we é wú; mǐ nǎ zé asyá dó jǐ dó kpa susu nú Mawu mǐtɔn. A byɔ̌ nǔɖé ɔ́, Mawu Mavɔmavɔ ná bló bǐ nú we.
20.6 Nous nous réjouirons de ton salut, Nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu ; L'Éternel exaucera tous tes vœux.

Din ɔ́, un mɔ ɖɔ Mawu Mavɔmavɔ nɔ dó alɔ mɛ e é sɔ́ é. É nɔ́ se ɖɛ tɔn sín xwé tɔn gbe ɖo sɛ́xwé; é nɔ́ zán hlɔ̌nhlɔ́n tɔn dó wa nǔ ɖaxó ɖaxó dó hwlɛ́n ɛ gán.
20.7 Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint ; Il l'exaucera des cieux, de sa sainte demeure, Par le secours puissant de sa droite.

Mɛ ɖé lɛ́ɛ nɔ́ gán jɛ ahwankɛkɛ́ yětɔn lɛ́ɛ wú, bɔ mɛɖé lɛ́ɛ nɔ́ gán jɛ sɔ́ yětɔn lɛ́ɛ wú. Amɔ̌, mǐdɛɛ lɛ́ɛ ɔ́, Mawu Mavɔmavɔ, Mawu mǐtɔn sín nyǐkɔ wú wɛ mǐ gán jɛ.
20.8 Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux ; Nous, nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu.

Mɛ ɖě lɛ́ɛ ɔ́, agbɔ̌n nɔ́ kpé yě, bɔ yě nɔ́ jɛ ayǐ, mǐdɛɛ lɛ́ɛ ká ɖo te bo syɛ́nlǐn.
20.9 Eux, ils plient, et ils tombent ; Nous, nous tenons ferme, et restons debout.

Mawu Mavɔmavɔ, hwlɛ̌n axɔ́sú ɔ́ gán, énɛ́ ɔ́, nú mǐ ylɔ́ ɛ ɔ́, é ná nɔ́ gɔ́ alɔ nú mǐ.
20.10 Éternel, sauve le roi ! Qu'il nous exauce, quand nous l'invoquons !