Retour aux chapitres

Retour à la page principale

La Bible en fongbe

Ɖɛhan 8 - Paumes 8
Hanjigbɛ́gán ɔ́ sín hanjiwéma mɛ wɛ han élɔ́ ɖe. Davídi sín han wɛ; è nɔ ji bo nɔ xo kanhún Gatinu lɛ́ɛ tɔn d'é mɛ. È nɔ ji bó nɔ́ xo kanhún Gatinu lɛ́ɛ tɔn d'é mɛ: nǔ e ɖɔ wɛ è ɖe tawun ɔ́, è tunwun ǎ. È hɛn ɔ́, è nǎ lɛ́ tínmɛ ɖɔ: È nɔ ji lě e Gatinu lɛ́ɛ nɔ ji han gbɔn é..
8.1 Au chef des chantres. Sur la guitthith. Psaume de David.

Mawu Mavɔmavɔ, Aklúnɔ mǐtɔn, nɛ̌ nyǐkɔ towe ka yi jǐ sɔ ɖo ayǐkúngban ɔ́ bǐ jí nɛ́! A nɔ́ ɖe susu towe xlɛ́ ɖo jǐxwé aga.
8.2 Éternel, notre Seigneur! Que ton nom est magnifique sur toute la terre ! Ta majesté s'élève au-dessus des cieux.

Yɔkpɔ́vú lɛ́ɛ kpó vǐ ɖo anɔ̌ nu lɛ́ɛ kpó nɔ́ kpa susu nú we; susu e yě nɔ́ kpa nú we ɔ́ wɛ nyí hlɔ̌nhlɔ́n e a dǒ gbo ali nú kɛntɔ́ towe lɛ́ɛ é, ahohó ɖɔhun. A blǒ mɔ̌ bó dó xwe kɛntɔ́ lɛ́ɛ kpó hlɔnbatɔ́ lɛ́ɛ kpó sín nu dó xɔ.
8.3 Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle Tuas fondé ta gloire, pour confondre tes adversaires, Pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif.

Ényí un kpɔ́n jǐxwé, alɔ towe nǔwiwa ɔ́, bó kpɔ́n sun kpó sunví kpó e a sɔ́ ɖó tɛn yětɔn yětɔn mɛ lɛ́ɛ ɔ́,
8.4 Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, La lune et les étoiles que tu as créées :

un nɔ kanbyɔ́ nyɛɖée ɖɔ étɛ́ gbɛtɔ́ ká nyí, bɔ a nɔ ké ya n'i sɔ mɔ̌? Gbɛtɔ́ e ná wá hán gbe ɖokpó kpowun ɔ́, ani wɛ é nyí bɔ a nɔ lébe n'i?
8.5 Qu'est-ce que l'homme, pour que tu te souviennes de lui ? Et le fils de l'homme, pour que tu prennes garde à lui ?

A blǒ gbɛtɔ́, bɔ kpɛɖé jɛ́n hwi ɖésú hú gǎn ɛ. A sɔ́ ɛ su ɖésú; a wlǐ yɛ̌yi n'i tawun.
8.6 Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence.

A sɔ́ ɛ ɖó alɔ towe nǔwiwa lɛ́ɛ bǐ nu, a bɛ̌ nǔ bǐ dó afɔ tɔn lɛ́ɛ glɔ́:
8.7 Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, Tu as tout mis sous ses pieds,

A sɔ́ ɛ ɖó gbɔ̌, nyibú kpó gběkanlin lɛ́ɛ bǐ kpó nu,
8.8 Les brebis comme les bœufs, Et les animaux des champs,

bó sɔ́ ɛ ɖó xɛ kpó hweví kpó nǔɖogbɛ e ɖo tɔxwé lɛ́ɛ bǐ kpó nu.
8.9 Les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, Tout ce qui parcourt les sentiers des mers.

Mawu Mavɔmavɔ, Aklúnɔ mǐtɔn, nɛ̌ nyǐkɔ towe ka yi jǐ sɔ ɖo ayǐkúngban ɔ́ jí nɛ́!
8.10 Éternel, notre Seigneur! Que ton nom est magnifique sur toute la terre !