Retour aux chapitres

Retour à la page principale

La Bible en fongbe

Jɔ̌bu 35 - Job 35
Elihu lɛ́ ɖɔ:
35.1 Élihu reprit et dit :

A nɔ ɖɔ: “Mawu ɖésú tunwun ɖɔ un nyí hwɛjijɔnɔ!” Xó towe sɔgbe wɛ a vɛdó a?
35.2 Imagines-tu avoir raison, Penses-tu te justifier devant Dieu,

A nɔ lɛ́ ɖɔ: “Un gɔn hwɛ hu ɔ́, ani ka na nyɔ́ nú mì ɖ'é mɛ?” “Étɛ́ Mawu na sɔ́ ɖ'é mɛ?” Xó towe sɔgbe wɛ a vɛdó a?
35.3 Quand tu dis : Que me sert-il, Que me revient-il de ne pas pécher ?

Din ɔ́, un ná ná xósin we, un ná yí gbe nú hwi kpó xɔ́ntɔn towe lɛ́ɛ kpó.
35.4 C'est à toi que je vais répondre, Et à tes amis en même temps.

Kpɔ́n jǐnukúnsin ganjí, kpɔ́n akpɔ́kpɔ́ lɛ́ɛ tlítlí: yě yi jǐ hú we.
35.5 Considère les cieux, et regarde ! Vois les nuées, comme elles sont au-dessus de toi !

Ényí a wa nǔ nyanya ɔ́, Mawu wú wa nǔ dó wɛ a ɖe a? Ée a nɔ fɔ́n bó nɔ́ ɖo hwɛ hu dó hwɛ jí wɛ ɔ́, ani wɛ énɛ́ ɔ́ ɖɔ ɖo wǔ tɔn? É ɖɔ nǔ tí ɖo wǔ tɔn ǎ.
35.6 Si tu pèches, quel tort lui causes-tu ? Et quand tes péchés se multiplient, que lui fais-tu ?

Ényí a nɔ wa ɖagbe ɔ́, nǔ tɛ́ ná ɛ wɛ a ɖe? Nǔ tɛ́ yí ɖo así towe wɛ é ɖe?
35.7 Si tu es juste, que lui donnes-tu ? Que reçoit-il de ta main ?

Alǎnnú e a nɔ wa lɛ́ɛ ɔ́, gbɛtɔ́ towe ɖɔhun lɛ́ɛ wú jɛ́n alǎnnú towe sixú wa nǔ dó. Nǔ jlɔ́jlɔ́ e a nɔ wa lɛ́ɛ ɔ́, gbɛtɔ́ jɛ́n sixú ɖu gbɛ tɔn.
35.8 Ta méchanceté ne peut nuire qu'à ton semblable, Ta justice n'est utile qu'au fils de l'homme.

È ɖo mɛ lɛ́ɛ táfú wɛ dín; yě ɖo azɔn wɛn wɛ. Yě ɖo xó sú wɛ ɖɔ è nǐ wǎ yí émí ɖo acɛgannaganna-kpanúmɛtɔ́ lɛ́ɛ sí.
35.9 On crie contre la multitude des oppresseurs, On se plaint de la violence d'un grand nombre ;

Lo ɔ́, mɛ ɖěbǔ nɔ kan byɔ́ ɖɔ fítɛ́ Mawu e bló émí ɔ́ ká ɖe a jí ǎ; Mawu e nɔ́ zé awǎjijɛ sín han dó ayi mɛ nú mɛ ɖo zǎn xóxó mɛ ɔ́,
35.10 Mais nul ne dit : Où est Dieu, mon créateur, Qui inspire des chants d'allégresse pendant la nuit,

Mawu e nɔ́ kplɔ́n mǐ hú kanlin e ɖo ayǐkúngban jí lɛ́ɛ ɔ́, Mawu e nɔ́ ná nǔnywɛ́ mǐ hú xɛ e nɔ zɔn gbɔn jǐxwé lɛ́ɛ ɔ́, mɛ ɖěbǔ nɔ kan byɔ́ ɖɔ fítɛ́ é ká ɖe a jí ǎ.
35.11 Qui nous instruit plus que les bêtes de la terre, Et nous donne l'intelligence plus qu'aux oiseaux du ciel ?

Mɛ lɛ́ɛ nɔ ɖo xó sú wɛ gbɔn fí bǐ ɖɔ è nǐ wǎ hwlɛ́n émí ɖo gbɛtɔ́ dídá e goyíyí túnflá lɛ́ɛ sí, Mawu ká nɔ kɛ nu d'é mɛ nú yě ǎ.
35.12 On a beau crier alors, Dieu ne répond pas, A cause de l'orgueil des méchants.

Mawu nɔ́ ɖótó xó gbló e sú wɛ yě ɖe ɔ́ nǔgbó ǎ, Nǔbǐwúkpétɔ́ ɔ́ nɔ́ wlí tó wú ǎ.
35.13 C'est en vain que l'on crie, Dieu n'écoute pas, Le Tout Puissant n'y a point égard.

Nɛ̌ Mawu ká ná ɖótó we gbɔn Jɔ̌bu, hwi mɛ e nɔ ɖɔ émí kún mɔ Mawu ó; émí ɖɔ nǔ e ɖo émí gbo wɛ ɔ́ n'i, é kún ká ɖo nu kɛ wɛ ó.
35.14 Bien que tu dises que tu ne le vois pas, Ta cause est devant lui : attends-le !

A nɔ ɖɔ Mawu kún ko ɖo xomɛsin tɔn dó wa nǔ xá mɛ wɛ ó, é kún nɔ ké ya nú sɛ́n tɔn e gba wɛ è nɔ ɖe lɛ́ɛ ó.
35.15 Mais, parce que sa colère ne sévit point encore, Ce n'est pas à dire qu'il ait peu souci du crime.

Xó e ɖɔ wɛ Jɔ̌bu ɖe lɛ́ɛ bǐ wɛ ɖo jɔhɔn mɛ yi wɛ; é tunwun xó e ɖo nu tɔn mɛ tɔ́n sín wɛ lɛ́ɛ bǐ ǎ.
35.16 Ainsi Job ouvre vainement la bouche, Il multiplie les paroles sans intelligence.